Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inwoners van de gemeente die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of deelname aan de samenleving kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te bevorderen. Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in onze gemeente.

Bij de Wmo gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Onder de noemer Wmo, kan de adviesraad bijvoorbeeld advies geven over leerlingenvervoer, sociale activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, ondersteuning voor mantelzorgers, toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen in een rolstoel en ga zo maar door...

Wij geven advies over het gemeentelijk beleid bij deze wet. Daarbij zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen. De adviesraad volgt:

  • Wat het gemeentelijk beleid is en welk nieuw beleid wordt ontwikkeld;
  • Hoe dit beleid wordt uitgevoerd;
  • Wat de gevolgen van het beleid zijn voor de (kwetsbare) burgers binnen de gemeente.

De adviesraad geeft op basis van haar netwerk en kennis gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Om deze taak goed uit te voeren moet de adviesraad eerst genoeg weten over het (voorgenomen) beleid van de gemeente. De adviesraad wordt daarom door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium van beleidsontwikkeling meegenomen door de gemeente. Ook kunnen we zelf vragen stellen aan de beleidsmedewerkers. We kunnen daarna advies geven over toekomstige plannen, projecten, pilots of beleidsstukken.