De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Daarbij gaat het om advies over alles wat betrekking heeft op het sociaal domein. Wij doen dit vanuit het perspectief van de inwoners van De Fryske Marren. We zijn daarbij betrokken, deskundig en onafhankelijk. De adviesraad heeft vijftien leden woonachtig in deze gemeente. Ieder vanuit zijn of haar eigen netwerken en ervaring. Zo proberen wij om een stem te zijn voor alle inwoners van De Fryske Marren.

Om binnen het brede veld van het sociaal domein overzicht te houden, zijn er binnen de adviesraad twee werkgroepen. De ene houdt zich bezig met de Wmo en de Jeugdwet en de andere met de Participatiewet. Wij signaleren, adviseren en volgen het beleid dat de gemeente maakt over deze onderwerpen. Een keer per maand komt de hele adviesraad bij elkaar.

Als adviesraad willen we graag weten wat de wensen en verwachtingen van de burgers zijn, zodat we ons avies over het beleid daarop kunnen afstemmen. Daarom zoekt de adviesraad verbinding met groepen die op de verschillende thema’s actief zijn.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het verbeteren van gemeentelijk beleid dan horen wij dit graag van u. Dit kan onder het kopje ‘uw inbreng’.

Wmo

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inwoners van de gemeente die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of deelname aan de samenleving kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te bevorderen. Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in onze gemeente.

Participatiewet

Iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking, werk of een zinvolle dagbesteding te laten vinden. De Participatiewet gaat ook over uitkeringen voor mensen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat dan om mensen die niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden. Zij krijgen elke maand geld van de gemeente (een uitkering). De bijstandsuitkering valt onder deze wet.

Jeugdwet

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Als zij hier hulp bij nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op de gemeente voor jeugdhulp. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Jeugdhulp bestaat uit jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.