Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Als zij hier hulp bij nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op de gemeente voor jeugdhulp.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Jeugdhulp bestaat uit jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De toegankelijkheid van de jeugdhulp, de gemeentelijke of regionale inkoop van hulp zijn belangrijke onderwerpen waar de adviesraad zich mee bezig houdt.

Bij jeugdhulp kunt u denken aan kinderen met een beperking of gedragsproblemen, of aan situaties waarbij iets met de ouders aan de hand is, waardoor die geen veilige opvoeding kunnen geven. De gemeente moet dan hulp bieden en als het nodig is het kind beschermen, bijvoorbeeld in het geval van kindermishandeling.

Wij geven advies over het gemeentelijk beleid bij deze wet. Daarbij zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen. De adviesraad volgt:

  • Wat het gemeentelijk beleid is en welk nieuw beleid wordt ontwikkeld;
  • Hoe dit beleid wordt uitgevoerd;
  • Wat de gevolgen van het beleid zijn voor de (kwetsbare) burgers binnen de gemeente.

De adviesraad geeft op basis van haar netwerk en kennis gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Om deze taak goed uit te voeren moet de adviesraad eerst genoeg weten over het (voorgenomen) beleid van de gemeente. De adviesraad wordt daarom door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium van beleidsontwikkeling meegenomen door de gemeente. Ook kunnen we zelf vragen stellen aan de beleidsmedewerkers. We kunnen daarna advies geven over toekomstige plannen, projecten, pilots of beleidsstukken.