Wet maatschappelijke ondersteuning

Gelijkwaardige deelname aan de samenleving
De Fryske Marren vindt het belangrijk dat al haar inwoners mee kunnen doen in de gemeente. De Fryske Marren streeft naar een samenleving die zodanig toegankelijk en bruikbaar is dat individuele compensatie zo weinig mogelijk nodig is.
De Fryske Marren wil een beleid voeren dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. Het doel is een samenleving waarin niemand buiten de boot valt. Dat inwoners met een beperking vanzelfsprekend en op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Eigen kracht en zelf organiserend vermogen
Met eigen kracht wordt bedoeld, wat kan de inwoner zelf doen en organiseren om te blijven meedoen. Daarom wordt er in eerste instantie gekeken naar wat de inwoner wel kan en naar wat hij of zij in eigen directe omgeving aan ondersteuning kan organiseren. Hierdoor blijft de inwoner beter betrokken bij de samenleving.

Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske Marren”
Wij volgen hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd; wat het beleid is en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Gevraagd en ongevraagd geeft de Adviesraad hierover advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.