Waarom een adviesraad en wat we voor u doen

Het is van belang dat de uitvoering van de Wmo iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving. Om deze reden heeft de Adviesraad tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles dat betrekking heeft op het sociaal domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (hieronder valt nu ook de voormalige de Wet Werk en Bijstand, WWB) en de Jeugdwet.

De Adviesraad geeft advies namens de inwoners van de gemeente De Fryske Marren. De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De Adviesraad stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en de participatie van de inwoners.

Een tweede doel is het toetsen van de (voorgenomen) gemeentelijke maatregelen en voorzieningen, aan de behoefte van de inwoners. Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de vier hiervoor genoemde domeinen. Het belang van de inwoners van de gemeente De Fryske Marren staat hierbij centraal. Met speciale aandacht voor de kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente en het Sociaal Wijkteam.

Laatste jaarverslagen

De laatste versie van de jaarverslagen vindt u hier.