Vacature nieuwe voorzitter

Gezocht: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in gemeente De Fryske Marren? Wilt u er aan bijdragen dat gemeente De Fryske Marren gedegen adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Kunt u sturing geven aan een groep gedreven en deskundige leden? Dan maken wij graag kennis met u!

We zijn op korte termijn op zoek naar:

een voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein
(ca. 10-12 uur per week)

De Adviesraad Sociaal Domein is het onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gevraagd en ongevraagd adviseert. De Adviesraad Sociaal Domein brengt adviezen uit op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten. Op deze manier draagt de Adviesraad bij aan de verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering ervan.

U staat voor een boeiende uitdaging: leiding geven aan de Adviesraad Sociaal Domein en daarbij gestalte geven aan het in gang gezette proces van burger- en cliënten participatie. U kunt motiveren, verbinden en strategisch denken. U gaat samenwerken met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een vergoeding van netto € 4.000,- op jaarbasis.

De gemeenteraad heeft in 2014 de notitie “Vorming brede Adviesraad Sociaal Domein” vastgesteld, waarin de contouren zijn beschreven. U kunt deze notitie en de achterliggende documenten, alsmede de profielschets van de voorzitter van de adviesraad nalezen op onze website: www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl.

Bent u geïnteresseerd en wilt u nadere informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaand lid van de sollicitatiecommissie:
Jan Bosma, tel: 0514-563788
Henk Laros, tel: 0513-431479

Wilt u reageren en bent u woonachtig in gemeente De Fryske Marren?
U kunt vóór 27 september 2017 uw brief, voorzien van curriculum vitae, sturen naar
info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl