Jeugdhulp

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Met de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten wil het kabinet dat het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt.

De nieuwe Jeugdwet kent 5 uitgangspunten:

  1. Preventie en met inzet van hun sociale netwerk, uitgaan van eigen verantwoordelijkheid èn de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders
  2. Minder medicijnen, ontzorgen en normaliseren, door onder andere het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en de peuterspeelzalen
  3. Het bieden van hulp op maat om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te verlenen met aandacht voor het resultaat van de geboden hulp
  4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur
  5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Toegang van de zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de zorg en moet dit organiseren. In veel gevallen delegeert de gemeente deze verantwoordelijkheid delegeren aan sociale wijkteams en/of jeugdteams. Ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen direct naar jeugdhulp doorverwijzen.

Gemeentelijk of regionaal
Veel specialistische jeugdhulp regelt de gemeente niet zelf, maar koopt ze regionaal of bovenregionaal in. Voor 2015 hebben gemeenten regionale transitie-arrangementen met de aanbieders afgesloten.

Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske Marren”
Wij volgen hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd; wat het beleid is en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Gevraagd en ongevraagd geeft de Adviesraad hierover advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.